Hakki Çimen

Hakki Çimen ZAZALARIN DEMOKRATIK HAKLARI VE ASIMILASIYON IDEOLOJILERI

Basindan aldigimiz informasiyolara göre Artuklu Üniversitesi, Zaza televizyonunu ve Zaza Dili´nin okutulmasinin statüsü konusunda devletin ilgili organlarina görüs, bildirmis,. Özetle Zaza Dili´nde yayin yapacak bir tv. kanalini, Tunceli ve Bingöl Üniversitelerindeki Zaza Dili bölümlerini Kürt milliyetçiliginin yedegine sokma, Kürt asimilasiyon ideolojisini, resmi Türk asimilasiyon ideolojisi gibi resmiles,tirmeye çalis,mis,lardir.

Bu haliyle Artuklu Üniversitesi bilim adina konus,amaz. Kürt milliyetçiliginin mas,asi olma statüsüsünü as,amayan bir üniverstenin, Zaza halki ve Zaza Dili konusunda bilim adina konus,masi ayiptir. Çünkü Zaza tarihi ve Zaza Dili hem bu üniversitenin uzmanlik alani degildir. Çünkü bu üniversitenin, Zaza Meselesini bilim is,iginda ve tarafsiz aras,tirmak s,eklinde bir hedefi yoktur. Çünkü bu üniversite, asimilasiyon ideolojisiyle Zaza halkini kürtles,tirme is,inin pes,indedir.

Gerçek bilim adami sifatiyla, yani bilim adina hareket eden bir insanin, tarihi ve halihazirdaki olgulari asla görmezlikten gelemez. Görmezlikten gelirse, yani inkar ederse, dr. prof. ünvanli da olsa bilim adami olmaz. Yalan politikalari, bilimmis, diye algilama gücü zayif kitlelere s,iringa ederse, adina çalis,tigi yüksek okula da, genel olarak bilime gölge düs,ürür. Böyle bilim kurumunu politikaya alet ederek is, yapma belki kisa süreli sadece toplumun küçük bir kesimini mutlu edebilir. Ancak üniversitelerin alet edildigi yalan ve yanlis,lar, uzun vadede o ülkede yas,ayan insanlara iflahi zor zararlar verir.

Bilim adina toplumlari yanlis,a yöneltmek insanlik suçudur. Bunu Nazilerin prof. ve doktorlari yapti. I.nsanlik suçu is,lediler. Fas,ist Nazi Almanyasinda bilim adina, ari mi, degil mi diye kafatasi ölçen prof. dr. birçok kis,iyi zaman yargiladi ve tarihin çöp kutusuna atti. I.nsanlik bugün onlari as,agilayarak ve nefretle aniyor.

Ülkemizde birçok sözde prof., dr., ordinalüsprof. ünvanli kis,i, Türkiye üniversitelerinde bilim adi altinda, Türkler dis,indaki diger kadim Anadolu halklarinin etnik kimligini ve dillerini uyduruk tezlerle inkar ettiler. Yalan yayarak Anadolu halklarini yanlis,a yönelttiler. Anadolu halklarinin biribirlerine saygi, sevgisini ve bir arada baris, içerisinde yas,amasini bozdular. Bu kis,iler, icraatlariyla insanlarin milletini ve vatanini sevme duygularini kis,kirtip kötüye kullanarak halklar arasi fanatik kan davasi yaratmaya çalis,tilar.

Çünkü Türkiye okullari ve üniversiteleri, tek dil ve tek millet için, bilim yerine Türk s,ovenizmi, fanatik ve fas,izan Türk milliyetçiligi üretti. Etki, tepkiyi dogurdu. Ülkemiz cehenneme döndü. Bu kargas,a ve iç savas, ortaminda, Türkler dis,indaki diger halklarimiz ve en çok sahipsiz ve savunmasiz Alevi Zazalar ve genel olarak Zaza halki, tamiri çok zor zararlar gördü.

Türkiye Devletinin asimilasiyoncu fanatik milliyetçiliginin dün Zaza, Kürt Kurmanc) ve diger Anadolu halklarina yaptigi uygulamayi, s,imdi örgütlenmis, olan fanatik Kürt milliyetçiligi, Zaza halkina uygulamaya çalis,iyor. Kürt milliyetçileri, yillardan beri bir yandan sahipsiz ve örgütsüz Zaza potansiyelini, Kürt milli amaçlari için kullaniyor ve diger yandan Zaza Kimligini ve Zaza Dili´ni inkar etmeye çalis,iyor.

Zazalar hiç bir zaman ve hiç bir yerde Anadolu halklarinin etnik kimliklerine ve dillerine düs,manlik yapmamis,tir. Ancak Kürt milliyetçiligi de Zaza ülkesini is,gal etmis,, her firsatta kadim Zaza Dili´ni Kurmanci´nin lehçesine indirgeyip as,agilayarak Zaza Dili´nin öldürülmesine çalis,iyor. Bu nedenle nasil ki Türk asimilasiyon ideolojisi halklarimizin düs,maniysa, s,u andaki Kürt asimilasiyon ideolojisi de o kadar Zaza halkina ve Zaza Dil´ine düs,mandir.

Zaza halki ve Zaza yurtseverleri de hem kendi halkinin ve Anadolu halklarinin özgürlügü ve demokratik haklari için mücadele etti ve çok bedel ödedi. Zazalar, demokrasi ve özgürlük mücadeleleri boyunca hiç bir zaman Kürt etnik kimligini inkar etmemis,, Kürt halkinin da demokratik haklarini savunmus,tur. Ancak maalesef Zaza etnik kimligini kabul eden, Zaza Halkina ve Zaza Dili´ne özgürlük isteyen, Kürt asimilasiyon ideolojisini eles,tirip kars,i çikabilen bir Kürt yazari çizeri yoktur.

Asimilasiyon ideolojileri, iktidar sahiplerinin mensubu olduklari halkin, ayni topraklarda yas,ayan ancak iktidarda olmayan diger halklardan her bakimdan üstün kabul edilmesi temelinde olus,uyor.

Bir halkin, diger bir halktan her bakimdan üstünlügünü savunmak ve bu dogrultuda icraat yapmak irkçiliktir. Bu nedenle Türk ve Kürt asimilasiyon ideolojileri irkçidir ve irkçilik red edilmelidir.

Demokrat ve ilerici güçler, her türden asimilasiyon ideolojilerine ve irkçiliga kars,i durmali ve Zaza halkini baski ve asimilasyona kars,i savunmali; Kürt milliyetçileri tarafindan yogun bir s,ekilde yürütülen Zazalari kürtles,tirme seferberligini mahkum etmelidir.

I.nsanim diyebilen her kes, insanliga zarar veren bu hastaliklari, her yerde ve her ortamda kesin red etmelidir.

Zazalar, kendine özel dili ve kültürüyle kendi bas,ina bir halktir. Günes, nasil çamurla sivanamiyorsa, her türden s,iddet ve yalan propagandalar da asla bu gerçegi ortadan kaldiramaz. Halkimiz uyaniyor. Zaza milli bilinci gelis,iyor. Zaza halki mücadele ederek demokratik haklarini alacaktir.