R A D I O Z A Z A
 

SANIKA KHOLI Arekerdox: Bertal Kahraman

Çi biyo, çi nebiyo. Ju dewi biya. Dewidi ju pira kokima por sipi biya. Kese na piri çinbiyo. Pira di, bê kes a fikarê biya. Teyna ju bIzadI pirI biya. BIza KholI. PirI her roc na bIza KholI doSena SIte bIzI amen kena, kena most. Ayra do, ron, torak vIrazena ebI yi geçIme xu vecena.

Na dewIdI ju lüyI bena. LüyadI luka. Zof ebI fend bena. LüyI hessinape kI çe pirIdI herroc SIto germ esto.Sona ebI dIzdi SIti SImena, pize xu mIrd kena, cerena Sona cay xu. HerkI havalane xu venena, inanraki xu goynena vana: "mI ju pira vIzkInI dia. Her roc Sono pize xu kono mIrd yeno. PirI qe nIhessina pe."

Roce naha. DIroci naha. Cane pirIra tekeno. PirI vana "Ne.. nu naha nIbeno. Ez gerekkI na lüya ritkInI peceri. Hale dI xIrab biyari hay ser. Hayira hefe xu bIceri. Zobina ne, rüye mI na dewIcianra maneno, neki; werdena mI mIra manena".

PirI xobI xo pilane xu vIrazena. Xo kena hazIr. Nezdiye waxto kI lüyI bero, dari'ya dI tüj cena xudest, pey çeberidI xu darenawe. Pe lüyI pina.

LüyI çiyira bexeber, ze her roci, ebI kef Sona çe pirI. Dorme xu goSdana, boy kena, ser kena kI tabawo tamaSe çino. Sona zere. ZekI ebI deste xo noro, cay bIroSe SIti venena. KeykI sore xu kena bI bIroS kI SIt bISImo, pirI, 'HIh' kena, dariya tüjI koké dIme lüyIdI nanaro. DIm lüyIra cIrakena, cena. LüyI ebI dec o joné dImi, khuza khuz xu zor erzena teber. Rey niyadanakI dIm peyra çino. PirI dIm gureto xu dest, ver çiberidI vIndena.

LüyI tene kI akIl amarI sore, tenékI xobI xo fikiria, vana: "Pire pire, ez keday tu. MI kerd. Tu mekI. DImé mI bIdI mI, ez reyna neno. Bé dIm ki, ez neSkino Seri lew havalané xu. Bé dIm ez neSkino çalp-çulpé xu bIkeri. DImé mI bIdI ez Ieri çalp çulpe xu bIkeri".

PirI vana: "Lüyé lüyé, tu honde SIté mI tIrt werd. Tu ez weSan teSan verda. Ez çIton dImé tu, todi? Veyra ju, tu Su mIra SIté mI biya. Ayre tepia ez dImé tu, todi. Tu ki Su çalp çulpé xu bIkI".

LüyI sékenakI zobina çare çino, urzenara Sona lew BIza KholI. Vana: "BIza KholI BIza KholI, ez qeday tu, xere xu bIroSé SIt bIdI mI. Ez beri, pirI di. PirI dImI mI bIdo mI. Ez Seri
çalp-çulpé xu bIkeri.

BIza KholI vana: Waa lüyI waa lüyI, hawo çond aSmékI mI ebI mIrdi velg nIwerdo. GananI mI dI taba SIt nImendo. Su birr'ra vIraré velg biya, bIdI mI. Ez pize xu mIrdkeri. SIt bero ganan mI. Ez SIt to di. Tu SIt berI, PirI dI. PirI dImé tu to do. Tu ki Su çalp çulpé xu bIkI."

LüyI Sona lew dara mozénI. Vana:"Dara mozén dara mozén, Xeré xu tené velg bIdI mI. Velg beri BIza KholI di. BIza KholI SIt bIdo mI. SIt beri pirI di. PirI dImI mI bIdo mI. Ez Seri çalp-çulpé xu bIkeri".

Dara mozen vana: "Lüye Lüye, Hawo çi waxto k? Sili nIwora. Ruç'ke mI bé awI haw biya zuwa. Purt murte mI pero biye huSk. Su, eynira tay awI bIoncI bia kokémIverdI. Tené can bero rI mI. PurtémI kewe be. Ez welg dono tu. Tu welg berI BIza kholI dI. BIzI SIt to do. Tu SIt berI PirIdI. PirI dImI tu to do. Tu ki Su çalp-çulpé xu bIkI".

LüyI Sona ser Eyni. Vana:"Eyni eyni, xere xu bIroSé awI bIdI mI. Ez awI beri dara mozenIdi. DarI velg bIdo mI. Ez velg beri BIza KholI di. BIzI SIt bIdo mI. Ez SIt beri PirIdi. PirI dImé mI bIdo mI. Ez ki Seri çalp-çulpé xu bIkeri."

Eyni vano: " Waa lüyI waa lüyI, hawo çond aSme kI kes neno diyaré mI. Çena paSay nena ser mIdI nIrekésina. ÇImé mI, na sebebra biyo zuwa. Su, çena paSay bia sermI. Çena paSay ser mIdI bIreqesiya. Tené awI bero çImé mI. Ez awI todi. Tu awI berI darI dI. DarI velg to do. Velg berI BIza KholIdI. BIza KholI SIt todo. Tu SIt berI pirI dI. PirI dImI tu, to do. Tu ki Su çalp-çulpé xu bIkI."

LüyI Sona lew çena paSayi. Vana: "çena paSay çena paSayi: Xeré xu be ser ni eynidI bIreqesi. Eyni awI bIdo mI. Ez awI béri dara mozendi. DarI velg bIdo mI. Ez velg beri BIza KholI di. BIzI SIt bIdo mI. Ez SIt beri PirIdi. PirI dIm mI bIdo mI. Ez ki Seri çalp-çulpé xu bIkéri."

Çena paSay vana: "Waa LüyI Waa lüyI, Hawo lInganI mIdI kundIri (soli) newi némendé. Ez çIton Seri ser eynidI bIreqesiI. Su goSkari. MIra cIte kundIranI néwe biya. Ez Seri ser eynidI bIreqesi. Eyni awI tu do. Tu awI berI darI dI, DarI velg to do, velg berI BIza KholIdI. BIza KholI SIt todo. Tu SIt berI pirI dI. PirI dImI tu to do. tu ki Su çalp-çulpé xu bIkI."

LüyI Sona lew goSka'ri. Vana: "GoSkar goSkar, xeré xu çena paSayra cIte kundIranI néwan bIderzI.Ez kundIran çena paSaydi. Çena paSay Sero ser eynidI bIreqesiya. Eyni awI bIdo mI. Ez awI beri dara mozendi. DarI velg bIdo mI. Ez velg beri BIza KholI di. BIzI SIt bIdo mI. Ez SIt beri PirIdi. PirI dIm mI bIdo mI. Ez ki Seri çalp-çulpé xu bIkeri."

GoSkar vano: "Waa LüyI Waa lüyI, hawo çond rociyekI mI, mIrdiya xu non nIwerdo. Su kergIra dI hakan bIcI. MIra hakI-ron poci. Ez hakI-ron bori, pize xu mIrd keri ayre tepia çena paSayra cIte kundIrewo néwe bIderzi. KundIran berI çena paSaydI. Çena paSay Sera ser eynidi bIreqesIya. Eyni awI tu do. tu awI berI darI dI, darI velg to do, velg berI BIza KholIdI. BIza KholI SIt todo. Tu SIt berI pirI dI. PirI dImI tu to do. tu ki Su çalp-çulpé xu bIkI."

LüyI Sona lew kergI. Vana: "Waa kergI waa kergI, xere xu dI hakan bIdI mI. Ez hakan goSkari di. GoSkar cIte kundIran néwan bIderzo. KundIran çena paSaydi. Çena paSay Sero ser eynidI bIreqesiya. Eyni awI bIdo mI. Ez awI beri dara mozendi. DarI velg bIdo mI. Ez velg beri BIza KholI di. BIzI SIt bIdo mI. Ez SIt beri PirIdi. PirI dIm mI bIdo. Ez ki Seri çalp-çulpé xu bIkeri."

KergI vana: "Waa LüyI Waa lüyI, hawo çond rociyekI mI bI mIrdiye qut nIwerdo. Su merekIra kut biya. Ez kut bori, Tora dI hakan bIkeri. Tu hakan berI goIkaridI. GoSkar cIte kundIranI néwan bIderzo, KundIran berI çena paSaydI. Çena paSay Sera ser eynidi bIreqesiya. Eyni awI tu do. Tu awI berI darIdI. DarI velg to do. Velg berI BIza KholIdI. BIza KholI SIt todo. Tu SIt berI pirIdI. PirI dImI tu to do. Tu ki Su çalp-çulpé xu bIkI."

LüyI Sona lew merekI. Vana: "Merek merek xere xu tenI qut bIdI mI. Ez qut beri KergI di. KergI, dI hakan bIdo mI. Ez hakan goSkari di. GoSkar cIte kundIran néwan bIderzo. KundIran çena paSaydi. Çena paSay Sero ser eynidI bIreqesiya. Eyni awI bIdo mI. Ez awI béri dara mozendi. DarI velg bIdo mI. Ez velg beri BIza KholI di. BIzI SIt bIdo mI. Ez SIt beri PirIdi. PirI dIm mI bIdo mI. Ez ki Seri çalp-çulpé xu bIkeri."

MerekI vana: "Waa lüyI waa lüyI, çond aSmekI serI mI log nebiyo. KeykI Sili (variS) vora ser mI dIlop keno. Tu Su, serI mI lox kI. Ez qut todi. Tu qut berI kergIdI. KergI, dI hakan tu do. tu hakan berI goSkaridI. GoSkar cIte kundIran néwan bIderzo. KundIran berI çena paSaydI. Çena paSay Sera ser eynidi bIreqesiya. Eyni awI tu do. Tu awI berI darI dI. DarI velg to do. Velg berI BIza KholIdI. BIza KholI SIt to do. Tu SIt berI pirI dI. PirI dImI tu to do. Tu ki Su çalp-çulpé xu bIkI."

LüyI veycina ser boni. Zor dana kI loxI bIonco. Zoré xu nISonocI. Merredinara, ze loxI xu na hetra, u hetra gIndIr kéna, (gewz dana) MerekI lox kéna. Sona cer, merekIra tay kut cena. Kut bena dana kergI. KergIra dI hakan cena. Hakan dana goSkari. GoSkar cIte kundIrané néwean derzeno, dano lüyI. LüyI kundIran bena dana çena paSayi. Çena paSayi havalanI xu aredana. Sona ser eynidI rekesina. Eyni awI dano LüyI. LüyI awI bena kena koké Dara MozénI. DarI velg dana lüyI. Velg bena dana BIza KholI. BIzI bIroSé SIt dana LüyI. LüyI SIt bena dana PirI. PirI, dImI lüyI ana kI, çI bIvenimi! dIm ebI gocegan, ebI morekanI rengInan xemeliyayo.dürira berekino. DImI lüyI
peyser ca ra derzena. LüyI ki ebI kef ebI eSk, EbI SadImani, Sona çalp-çulpé xu kena.

Na meselera tepia lüyI reyna nezdiye dewI nIbena dewI ra ki taba nItIrena.
-
(Na sanIkI heté suka Qeyseri dewa Prodan -Küçük söbeçimen- ra Bertal Kahraman'i da are. Domanina Bertali'dI çiton ki ame vateni, hini amé nusnayinI. Helbet tay versiyone na sanki ye bini ki gerek kI bIbé.)

 

www.radiozaza.de