R A D I O Z A Z A
 

SANIKA NUKU (NUKI) Arekerdox : H. Cansa.
Qesekerdoxê : Binaze.
Dewa Erzingani : Migesige.
12.5.1997

Gundê de ju dewe bena. Na dewe ra resperê beno. Na mordem rozê sono cite, cênika na resperi xorê çê de nun pozena, karê xu zaf beno, tendure fina ra ci, ana xorê nuku nana ra ser, bIjerekanê nuku tezelnena. A sope de, xo xode vana, keska ana nuki bIbiyenê domanê mI, qekenê ninu ra ju piyê xorê nun berdenê. Ayê de nuki gIlenê, yene ra zun. Her ju caê ra vano, dayê ez nun benanê. Uza de cênIke sa bena, vana; domanê mI estê her zu cayêra karê keno. Sajiya xu erzena kInarê (kalekI). Nun nana tendure ra, her ke pozena erzena uza, doman (qIçkan) her ju hetê re nun ceno weno. CênIke niyadana nuno ke pozena domanu ra nino. Qarina bena gejiyê xorê nuku runa de, kena tendure. Zuyê de nuku perono ra, gIneno kulfIka tendure rê, uza de maneno. CênIke nunê xu pozena, eke cIra qedina, niyadana ke zaf qefeliya, na ra ki vana; keska mI dI-hire teni bIverdêne. CênIke seke hin vana, a vatene de nuka ke biya doman, pera kulfIke re, veng fino ra xu, vano; dayê ezane kulfIke dêrune, bê mI veze. CênIke sona doman vezana ana. Nara ki mêrdê xorê perojiye kene cI nana rê here, nuka ke biya doman kena gosê here, here fina ra rayê. Nuka domaneke ra vana, vaze ço so, koti ke resper di uza de vInde. Nu hera xu rameno, sono: hem rayê ra lauku vano, gegane ki here ço ço keno. Mordemê ke rayê ra here teyna vinennê, heto bini ra ki lauku hesnenê, rInd sas benê. Ni mordêmi dorme (çorsme) here de sure ane sure ser kesi nêvinenê, teknenê sonê. Nuk hera xu rameno, yêno dustre resperi hera xora çu$ vano, hera xu dano vinitene. Venga resperi dano, vano bako bê mi torê perojiyê ardê. Mordem gaane xu vinderneno, yeno leyê here, kesi nêvineno. Sas kuno, vano; yê mi domanê çinê. Nu kamo? Vano, bako. Nu nuko ke zerre gosê here de ro, veng dano, vano bako bê m› gosê here ra veze. Merik sone leyê here nuki gose here ra vezeno, serê here ra werdê xuki ceno, weno. Nuk vano, bao tu arasiyê ez cIte ramon. Eke nuk wazeno ke cIte bIramo, resper cIra vano, tuke gau dIma siya, gayi sIl kenê bInê sIlde, yani ki bIne hêrgi de manêna. Nuk gosI rê cI nênano. Nu gau ho keno, tayê ca rameno, ga sIl keno, nuk bInê sIl de manêno. Eke ga sIl keno resper vineno, sono leyê gau mosa ceno (geno) sIlê gay fino werey. Niadano ke nuk çino. Nu mordem hêgaye xu rameno eke qedeneno saneno cI sone çe. Beno amnan hêgaanê xu çinenê, sapê xu cenê (gene) benê çê(kê). Çêneki amnani sonê tezeku danê arey. Zerrê çêneku de zu çêneke seyê bena (bê mayê u bê pi bena). Nu nuk zerrê tezekanê na çêneke de sono. Ni çenekê ke rayê ra sonê, leyê na çênaka seyê ra vengê tizi yeno, çêneki jubini ra pers kene, Kam na tiz kerd? Pêro inkar cêbar benê. Peniyê de çêneka seyê sero maneno. çêneka seyê berbena vena, mI ki tiz nêkerd, vengê tizi sepeta mIra ama. U tau tezekanû dayê kenê ro, tezeke’be tezeke sIknenê, kenê saye, zerrê zu tezeke ra o nuk vejino. Ni çeneki nuki xorê kenê albaz, çeneki nuki ra piya sonê. Eke sone raya xu sas kene, sone sindorê dêvi de vejinê. Nezanenê ra sonê ra sonê çê dêvi de benê miyman, Dêv zaf sa beno, vano; serê xorê rakuyê sodIr ez sIma kon tera, rayê ro sIma salIg dananê, sIma teknenê sonê. Çêneki kune cIle, çIla sIlaynenê, tene maneno dêv yeno pers keno, vano; kam heuna siyo, kam hasaro? Çêneki, bêheunêni ra veng era cI nekuno. Uza de nuk veng dano we, vano; ez hasaranê, heto bini ra ki dest kuno ‘be çeneku ra vano, hasare xobe re, heuna meserê, nu dêv emsu ma weno. Dêv nuki ra pers keno-vano, seke tI heuna nesona? Nuk vano, vijer na tau ra maya mI lêê de dani poti bi mI xorê dani werdêne. Dêv venga cênIka xu dano: vano, raurze nuki rê daniyu poze (bIpoze) biya. nuki re dani pojinê yênê, nuk danio weno. Dêv çIla sayneno (sIlayneno) sono, tenê ke maneno, dolImena dêv vejino yeno. Pers keno, kam heun dero, kam hasaro? Nuk reyna veng fino ra xu, vano ez hasaru. Dêv vano, nuko ça tu heuna nesiya? Nuk vano, heune mI nino, çIke vijer na çag ra ma mI, mIrê nala de sure sarey bIrnay bi, mI xorê gost werdêne. Dêv gêymêna venga cêniya xu dano, vano; ceniki raurze nuki rê nala surû sarey bIbIrne. Cenike urzena ra nala surê sarey bIrnena, nuki rê gost ana nuk’be çêneku ra piya gostê xu wenê. ÇIla sIlaynêne kune cIle, tenê manêno, dêv defeyêna yêno pers keno, kam hasaro? Nuk uza ra vano, ez hasaranê. Dêv vano, Nuko na rayê çIra heuna nesiya? Nuk vano vijer ana tau ra piye mI siyenê mIrê çemI ra ebe purezIne awe (auke-uwe) ardêne. Dêv vano, cêniki raurze mIrê purezIne biya, ez serine nuki rê agwe biyarine. Dêv sono(sino) çemI ra ebe purezIne ra agwe biya ro. Dêv ke vejino sono, nuk dêv dIme ra vejino tever (teber) ke astarê sodIr hao aseno. Nuk kuno zerê çêneku ra vano, çênêkênê raurze rê, rayê sanime, xona ke dêv niyamo, rayê vejime. Ni pêro piya kunê ra rayê sonê, sindorê dêv dêmdanê, kunê sindorê xu. Na rayê ki govende cênê lauku vanê, kay kenê. Dêv lerze keno ke agwe bero, agwe purezIne de nevIndena, dêv qefelino, xo xode voano, ez serine, ni nuki bIkisine xore bIwerine. (burinê) Dêv yêno çê ke nuk çê de çino. DIme ra sono reseno peniya sindore xu. Uza ra niadano ke boverI ra çêneki ebe nuki ra govende gureta kay kenê. Dêv naveri ra zIrçeno vano, nuko tu vInde reyna ke tI kuta ra mI dest, tu wesa wes qulotnon ro. Nuk ebe çêneku ra piya sonê çe. Nuk xo xode vano, ez se bIkerine ke na sarri ni dêvi ra bIxelesni ra. MavênI ra dI- hire hefti verene ra (raverene). Nuk vano meke, ez serinê dêvi bIxapnine. Nuk torjêne xu, gIzarê xu, juki mIxane xu ceno (geno), sono sindore dêvi. Venga dêvi dano, vano, dêvo mIjdana mI, bIde mI, nuk merdo ez amane daru bIrnonanê, nuki rê tabute v›razonu, bê mIde dest berze ra cI. Dêv sa beno, vano çIxaê daru bIrnena bIbIrne. Nuk vano, bê daru ero tu bIjerine ke sale tabute qIz mêro. Dêv yeno, nuk daru ero dêvi ceno. Daru ano pê mIxu kuyIno pa. Narayê ki dêvi ra vano ala c›kuyê tabute rInd ama yan ki nêama. Dêv kuno zerrê tabute, seke dêv kuno tabute, nuk tabute dêvi sero ano pê, her cayê tabute mIx keno, dêvi erzeno çemi, agwe tabute cena, bena. Sarê uzay seke hesinê pê, senatiyê kenê ke dêvi ra xelesiyê ra.

Not: (Ma na saki Peseroke DERSIM'ra gureta)

www.radiozaza.de